Người đại diện nhà cung cấp: Đỗ Hoàng Trung

Địa chỉ liên hệ: - Vietnam map

E-mail: sales@ideatech-vn.com

Phone:

Fax: