img
img

Effortless English

Trung tâm sách tiếng Anh Việt Nam

Tổng lượt truy cập: 51 - Cập nhật: 8/13/2018 11:46:00 AM
<p>Friends film</p><p><img alt="series film Friends - DVD hoc tieng anh giao tiep" height="300" src="sachtienganh.org/images/DVD-friends-season.jpg" width="400" /></p><p>Bộ...
company name

Trung tâm sách tiếng Anh Việt Nam Cửa hàng

Xem thông tin công ty
Thông tin chi tiết
<p>Friends film</p>
<p><img alt="series film Friends - DVD hoc tieng anh giao tiep" height="300" src="sachtienganh.org/images/DVD-friends-season.jpg" width="400" /></p>
<p>Bộ film  h&agrave;i   thể loại sitcom (Situation Comedy - H&agrave;i kịch t&igrave;nh huống) nổi tiếng  của   Mỹ, rất rất nhiều người học những c&aacute;ch giao tiếp đầu ti&ecirc;n th&ocirc;ng  qua bộ   film n&agrave;y, đ&acirc;y cũng l&agrave; 1 trong những bộ film học tiếng anh giao  tiếp đang l&agrave;m   mưa l&agrave;m gi&oacute; ở c&aacute;c diễn đ&agrave;n về học-chia sẻ tiếng Anh.</p>
<p>C&aacute;c t&igrave;nh huống   h&agrave;i hước trong film rất nhẹ  nh&agrave;ng đ&atilde; l&agrave;m cho mọi người sau khi xem film 0   những 0 ch&aacute;n m&agrave; c&ograve;n c&oacute;  thể coi đi coi lại. Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; điểm đặc biệt   tạo n&ecirc;n phong c&aacute;ch cho  series film ăn kh&aacute;ch n&agrave;y.</p>
<p>Ch&iacute;nh  c&aacute;i h&agrave;i hước đ&ocirc;i khi c&oacute; ch&uacute;t ch&acirc;m biếm nhẹ nh&agrave;ng ấy trong từng lời    thoại của c&aacute;c nh&acirc;n vật đ&atilde; kh&ocirc;ng l&agrave;m kh&aacute;n giả ch&aacute;n thậm ch&iacute; c&ograve;n th&iacute;ch    xem đi xem lại rất nhiều lần. Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; c&aacute;i tạo n&ecirc;n phong c&aacute;ch cho    seri phim ăn kh&aacute;ch n&agrave;y.</p>
<p align="center"><img alt="DVD Friends film" height="274" src="sachtienganh.org/images/DVD%20friends%20film.jpg" width="412" />&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><i><b>Bộ t&agrave;i liệu gồm 5 DVD chia th&agrave;nh 10 seasons  : </b></i><br /> - DVD 1 : Season 1 , 2<br /> - DVD 2 : Season 3 , 4<br /> - DVD 3 : Season 5 , 6<br /> - DVD 4 : Season 7 , 8<br /> - DVD 5 : Season 9 , 10</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><i><b>Th&ocirc;ng số kỹ thuật : </b></i><br /> - Số lượng : 5 DVD <br /> - Thời lượng : 120 giờ<br /> - Định dạng dữ liệu : Video<br />- Phụ đề : English <br /> - B&agrave;i học : 220 lessons</p>
<p align="center"><b>Nội dung :</b></p>
<p align="center"><i>To&agrave;n bộ dữ liệu gốc ( Video DVD,  phụ đề) nguy&ecirc;n bản, kh&ocirc;ng bị n&eacute;n hay chỉnh sửa. </i></p>
<p align="center"><b>Chất lượng :</b></p>
<p align="left"><i>- DVD ghi tr&ecirc;n đĩa chất lượng tốt, đảm bảo giữ nguy&ecirc;n chất lượng như file gốc.</i></p>
<p align="left">- <i>DVD được d&aacute;n nh&atilde;n sản phẩm của  English Today v&agrave; để trong hộp DVD cứng, gi&uacute;p bạn bảo quản được l&acirc;u. </i></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="left"><b>Cam kết : </b></p>
<p align="left"><i>Khi xem tại cửa h&agrave;ng hoặc khi ch&uacute;ng   t&ocirc;i giao    h&agrave;ng, c&aacute;c bạn ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể kh&ocirc;ng nhận nếu chất lượng   kh&ocirc;ng đảm  bảo (   kể cả khi đ&atilde; đặt h&agrave;ng ). </i></p>
<p align="left"><b>Bảo h&agrave;nh to&agrave;n bộ sản phẩm trong 03 th&aacute;ng</b> <i>( <a ="sachtienganh.org/Chinh%20sach%20bao%20hanh%20DVD%20Effortless%20English.html" rel="nofollow" target="_blank">Chi tiết ch&iacute;nh s&aacute;ch bảo h&agrave;nh...</a> ) </i></p>
<p align="left"><b>So s&aacute;nh : </b></p>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="86">
<p><b>&nbsp;</b></p>
</td>
<td valign="top" width="213">
<p align="center"><b>Sachtienganh.org</b></p>
</td>
<td valign="top" width="213">
<p align="center"><b>Nơi kh&aacute;c</b></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="86">
<p><b>H&igrave;nh thức</b></p>
</td>
<td valign="top" width="213">
<p>C&oacute; nh&atilde;n m&aacute;c, đ&oacute;ng hộp cứng</p>
</td>
<td valign="top" width="213">
<p>Kh&ocirc;ng nh&atilde;n m&aacute;c, kh&ocirc;ng vỏ hộp</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="86">
<p><b>Nội dung</b></p>
</td>
<td valign="top" width="213">
<p>Nguy&ecirc;n bản gốc</p>
</td>
<td valign="top" width="213">
<p>Bị n&eacute;n v&agrave; cắt x&eacute;n để giảm chi ph&iacute;</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="86">
<p><b>Cam kết chất lượng</b></p>
</td>
<td valign="top" width="213">
<p>C&oacute;</p>
</td>
<td valign="top" width="213">
<p>Kh&ocirc;ng</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="86">
<p><b>Bảo h&agrave;nh</b></p>
</td>
<td valign="top" width="213">
<p>03 th&aacute;ng</p>
</td>
<td valign="top" width="213">
<p>Kh&ocirc;ng</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
danh mục rao bán