Thành lập Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Đà Nẵng

Ngày 21 tháng 5 năm 2021, UBND thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định số 1760/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Đà Nẵng trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Thông tin khoa học và Công nghệ Đà Nẵng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng.

Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Đà Nẵng (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng hỗ trợ triển khai các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thông tin, thống kê khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ, quản lý vận hành Khu làm việc và đào tạo khởi nghiệp.

Trong đó, nhiệm vụ Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bao gồm các nội dung quan trọng như:

+ Triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST quốc gia đến năm 2025” theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 và Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương;

+ Làm đầu mối thực hiện phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố;

+ Triển khai các hoạt động đào tạo, huấn luyện, truyền thông, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, dự án, tổ chức, cá nhân có nhu cầu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố và khu vực, kết nối hệ sinh thái, mạng lưới khởi nghiệp;

+ Hỗ trợ các thủ tục pháp lý, liên kết và phát triển thị trường, thử nghiệm và phát triển sản phẩm mẫu, cung cấp thông tin dữ liệu cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…; Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cá nhân khởi nghiệp tiếp cận các nguồn vốn mạo hiểm, vốn thiên thần và các nguồn vốn khác;

+ Tổ chức và tham gia sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các sự kiện, hội nghị, hội thảo, cuộc thi về khởi nghiệp, trình diễn và chuyển giao công nghệ, giới thiệu sản phẩm về khởi nghiệp;

+ Hợp tác, liên doanh liên kết với các nhà khoa học, nhà đầu tư, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, cơ sở ươm tạo, cơ sở thúc đẩy kinh doanh, cơ sở vật chất kỹ thuật, khu làm việc chung trong và ngoài nước để triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo..

Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Đà Nẵng sẽ  hoạt động theo quy định của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và các văn bản hướng dẫn hiện hành có liên quan.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng phân công, giao nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện quyết định, đưa Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Đà Nẵng sớm đi vào hoạt động ổn định.

Huỳnh Sang