img
img

Đại lý Tillquist VR 402L-154 - Nhà phân phối Tillquist VR 402L-154 - Tillquist

Công ty TNHH ATES

Tổng lượt truy cập: 51 - Cập nhật: 8/13/2018 11:46:00 AM
Tillquist VR 402L-154P400-054,MH800 Connection: 6000V/100 V, 100/5A, 50 Hz Measuring range: 0-750 KW Output: 4-20 mA Aux Supply: 220 VACP400-054,MH800 Connection: 6000V/100 V, 100/5A, 50 Hz Measuring...
company name

Công ty TNHH ATES Công ty TNHH

Xem thông tin công ty
Thông tin chi tiết

Tillquist VR 402L-154

P400-054,MH800 Connection: 6000V/100 V, 100/5A, 50 Hz Measuring range: 0-750 KW Output: 4-20 mA Aux Supply: 220 VAC

P400-054,MH800 Connection: 6000V/100 V, 100/5A, 50 Hz Measuring range: 0-750 KW Output: 4-20 mA Aux Supply: 220 VAC

P400-054,MH800 Connection: 6000V/100 V, 100/5A, 50 Hz Measuring range: 0-750 KW Output: 4-20 mA Aux Supply: 220 VAC

P400-054,MH800 Connection: 6000V/100 V, 100/5A, 50 Hz Measuring range: 0-750 KW Output: 4-20 mA Aux Supply: 220 VAC

P400-054,MH400 Connection: 380V, 600/5A, 50 Hz Measuring range: 0-315 KW Output: 4-20 mA Aux Supply: 220 VAC PQ300-0544 with DC aux supply

I480L-154 with DC aux supply VU400L-154

VU400L-154 with Dc aux supply

U480L-154-X5 with DC aux supply

U480L-154 with DC aux supply

Q400-054 DC

P400-054,MH800 Connection: 6000V/100 V, 100/5A, 50 Hz Measuring range: 0-750 KW Output: 4-20 mA Aux Supply: 220 VAC

I480L-154

P400-054

I480L-154DC

P400-054,MH300 Connection: 380V, 400/5A, 50 Hz Measuring range: 0-250 KW Output: 4-20 mA Aux Supply: 220 VAC

P400-054,MH400 Connection: 380V, 600/5A, 50 Hz Measuring range: 0-315 KW Output: 4-20 mA Aux Supply: 220 VAC

P400-054,MH600 Connection: 380V, 600/5A, 50 Hz Measuring range: 0-400 KW Output: 4-20 mA Aux Supply: 220 VAC

P400-054,MH800 Connection: 6000V/100 V, 100/5A, 50 Hz Measuring range: 0-750 KW Output: 4-20 mA Aux Supply: 220 VAC

VR 402L-154

VR 402L-154

Đại lý Tillquist VR 402L-154  | Nhà phân phối Tillquist VR 402L-154  | Tillquist VR 402L-154. Liên hệ: Call/Zalo: 0918527890