icon
about

Video giới thiệu

Video đang cập nhật

Công ty TNHH Giải Pháp Hệ Thống Xanh (GreenSystem)

26 Lê Quang Sung

  • Quốc gia: Việt Nam
  • Thành phố: Đà Nẵng
  • Năm thành lập: 2010

Hệ thống xanh là công ty trẻ chuyên về tư vấn triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP và quản trị thông tin doanh nghiệp.Hệ thống xanh cung cấp các dịch vụ cho phép khách hàng thấy được các lợi ích tài chính và môi trường từ các chương trình IT - hiệu quả và IT - Sáng tạo.Hệ thống xanh là nhà tư vấn tiên tiến phục vụ khách hàng trên 3 mảng thị trường:

  • Doanh nghiệp xanh - Kinh doanh theo hướng phát triển bền vững


  • Năng lượng xanh - Sử dụng nguồn năng lượng xanh


  • Công nghệ xanh - Cung cấp các sản phẩm thông minh, thân thiện môi trường
Quản lý ảnh hưởng của môi trường và lợi ích của IT là nhiệm vụ chiến lược của mọi tổ chức trong thế kỷ 21. Hệ thống xanh ! Tiết kiệm hiện tại, bền vững tương lai !--------

Green System is a young company in ERP & ICT Management Consulting.

Green System provides services to enable clients to drive measurable financial and environmental benefits from programs for IT Efficiency and IT Innovation.

Green System is a progressive consultancy that serves clients in three primary markets:


  • Green Business - Doing business in a green way


  • Green Energy - Using green ways to generate energy


  • Green Tech - Green products
Managing the environmental impacts and benefits of IT is a strategic imperative for every organization in the 21st Century. Green System ! Save IT today, save tomorrow !XEM THÊM

support Hỗ trợ trực tuyến
Hotline Hotline 02363712992
email Gửi liên hệ