Đinh Quốc Tuấn

Đinh Quốc Tuấn

Địa chỉ thường trú: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM

Ngày sinh: 1988

Điện thoại:

Email:

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ

Cơ quan công tác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM

Chức vụ/ Chức danh:

Lĩnh vực: Vật liệu và luyện kim Môi trường Trồng trọt
Dịch vụ đảm nhiệm

Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ