Trần Cao Vinh

Trần Cao Vinh

Địa chỉ thường trú: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM

Ngày sinh: 1972

Điện thoại: 974835181

Email: 974835181

Học hàm/ Học vị: Phó giáo sư; Tiến sĩ

Cơ quan công tác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM

Chức vụ/ Chức danh:

Lĩnh vực: Công nghệ Nano
Dịch vụ đảm nhiệm

Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ