Người đại diện nhà cung cấp: Sale Supervisor

Địa chỉ liên hệ: 65 Hải Phòng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng - Quận Hải Châu - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: danang@mtcvn.com

Phone: 02363888104

Fax: 02363888105