Người đại diện nhà cung cấp: Nguyen Tan Phu

Địa chỉ liên hệ: - Vietnam map

E-mail: tam.nguyen@gptech.vn

Phone:

Fax: