Thông tin - Sự kiện


GIÁO SƯ TRẺ NGƯỜI VIỆT SÁNG CHẾ TAI NGHE THÔNG MINH

Thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp

Đà Nẵng: Những vấn đề nào được doanh nghiệp quan tâm tại Hội thảo thúc đẩy chuyển đổi số