Kết quả đề tài NC KH&CN


NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VÀ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CẤU TRÚC NỀN ĐỊA CHẤT PHỤC VỤ ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP, CÔNG TRÌNH NGẦM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VÀ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CẤU TRÚC NỀN ĐỊA CHẤT PHỤC VỤ ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP, CÔNG TRÌNH NGẦM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG