Khởi nghiệp


Quyết định phê duyệt Đề án Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025

Thông tư số 45/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"

Thông tư số 126/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"

Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"

Nghị định số 38/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

VAIS: Giải pháp gỡ băng cuộc họp tự động