Khởi nghiệp


Khởi nghiệp: Số hóa ngành làm đẹp

Khởi nghiệp du lịch - xu thế phát triển đầy hứa hẹn

Quyết định phê duyệt Đề án Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025

Thông tư số 45/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"

Thông tư số 126/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"

Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"

Nghị định số 38/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

VAIS: Giải pháp gỡ băng cuộc họp tự động